Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Chefshop , a.s. od 15. 03. 2022

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy – Predávajúcim Chefshop, a.s., IČO: 26155559, IČ DPH CZ26155559, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 6384  (ďalej len "Predávajúci" alebo “Chefshop”) a Kupujúcim (ďalej len “Kupujúci”) v oblasti predaje potrieb na varenie a stolovanie, doplnkov a vybavenia do domácnosti, kancelárie a na záhradu.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzavretím kúpnej zmluvy, Reklamačný poriadok, Podmienky ochrany osobných údajov a informácie o Spôsobe dopravy a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci 

Chefshop, a.s. so sídlom Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 26155559 je spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddieli B, vložka 6384, zaoberajúca sa predajom potrieb na varenie a stolovanie pre koncových spotrebiteľov a firmy.

Kupujúci 

Kupujúcim sa rozumie:

podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa či podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

 1. a) spotrebiteľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom než na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
 2. b) podnikateľ –  je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom v súlade s platným právnym poriadkom, so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný o.i. pre účely ochrany spotrebiteľa taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že je v zmluvnom vzťahu s Predajcom považovaný za podnikateľa a platí pre neho pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

II. Oznámenie pred uzavretím zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu pred prevzatím plnenia z kúpnej zmluvy. 
 2. Kupujúci má vždy možnosť obrátiť sa telefonicky, písomne či inak na Predávajúceho so svojou sťažnosťou, a ak nebude sťažnosť Kupujúceho vybavená kladne, má právo obrátiť sa so sťažnosťou na príslušný štátny orgán dohľadu či štátneho dozoru.
 3. Spotrebiteľ pri zahájení obchodných vzťahov dáva Predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
 4. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa, ako aj predpismi súvisiacimi, všetko v znení noviel.
 5. Ak je uzavretá individuálna zmluva s Kupujúcim, je nadradená týmto obchodným podmienkam, resp., ak je dohoda v individuálnej zmluve odlišná od podmienok stanovených týmito VOP, použije sa dohoda z individuálnej zmluvy.
 6. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov Predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou určené inak.
 7. ceny tovarov a služieb sú na internetovom obchode uvedené vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom. Celková cena objednávky bez DPH je uvedená vo všetkých krokoch nákupného košíka. Náklady na dodanie tovaru alebo platbu  sa líšia podľa zvolenej metódy dopravy a spôsobu úhrady objednávky

III. Objednávanie

 1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v dobe objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky zoznámiť s celkovou cenou vrátane DPH aj bez DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky zoznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je skladom, má Predávajúci právo Kupujúcemu vopred potvrdiť telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je Predávajúci oprávnený meniť vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč voči zahraničným menám. Ak Kupujúci s takou zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a táto nie je realizovaná

 2. K vytvoreniu objednávky dôjde v okamihu, kedy Kupujúci vloží vybraný tovar alebo službu do košíka a odošle objednávku. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky vytvorenej Kupujúcim pozri odsek IV. 

 3. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
  – 
  prostredníctvom elektronického obchodu na www.kulina.com (ďalej len „e-shop“)
  – elektronickou poštou na adrese info@kulina.cz
  – telefonicky na linke + 420 227 272 732
 4. Predávajúci odporúča Kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod alebo písomnou formou (e-mail) a uviesť nasledujúce údaje:
  – 
  Meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo Kupujúce
  – IČ, ak je nákup realizovaný na podnikateľa/obchodnú spoločnosť; IČ DPH, ak je registrovaný ako platca DPH
  – telefonický kontakt slúžiaci predovšetkým na prípadný kontakt prepravných spoločností za účelom doručenia tovaru Kupujúcemu
  – 
  kód a názov tovaru podľa cenníka
  – jednotkovú cenu
  – spôsob platby a dopravy
  – dodaciu adresu, ak sa líši od fakturačnej adresy Kupujúceho
  – 
  všetky ďalšie údaje, ktoré Kupujúci považuje za dôležité Pri realizácii nákupu cez internetové stránky je Kupujúci nabádaný k vyplneniu všetkých potrebných údajov.

IV. Uzavretie kúpnej Zmluvy

 1. Kúpna zmluva – objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu s týmto návrhom. Uzavretie kúpnej zmluvy Kulina potvrdzuje Kupujúcemu neodkladne prostredníctvom informatívneho e-mailu, zhrňujúceho obsah objednávky, na Kupujúcim zadanú e-mailovú adresu (záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho – odoslaním potvrdenia objednávky). Od tohto momentu vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný prijatie kúpnej zmluvy (objednávky) potvrdiť, najčastejšie odoslaním potvrdenia elektronickou poštou bezprostredne po prijatí objednávky do systému Predávajúceho
 2. Zmluva je uzatváraná v anglickom (prípadne zmeňte na svoj v danej krajine) jazyku. Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť, môže meniť ako požadované plnenie v košíku, tak spôsob dopravy aj spôsob úhrady. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy asistovať pracovník Predávajúceho, či už priamo na pobočke, po telefóne alebo pri e-mailovej objednávke. Kupujúci je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol/zvolil.Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.kulina.com a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

 3. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 4. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči Predávajúcemu.

 5. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúce pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, spotrebiteľ, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia objednávky. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, stačí odoslať tovar jedným z dostupných spôsobov spätnej dopravy pred uplynutím lehoty uvedenej vyššie.

 2. V prípade, že spotrebiteľ chce uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy tak, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, teda v lehote 60 dní, musí o svojom odstúpení informovať Predávajúceho písomne, a to priloženým Formulárom na vrátenie tovaru v balíku spoločne s vráteným tovarom, e-mailom, alebo prostredníctvom online formulára. V prípade, že spotrebiteľ podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo podnikateľovi doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré Predávajúci od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie. Predávajúci ale nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako mu spotrebiteľ tovar odovzdá/ako je doručené. jedným z možných spôsobov vrátenia. 

 3. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, odošle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 60 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od podnikateľa obdržal.

 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť Predávajúcemu tovar v stave, v akom ho prevzal, teda ak je to možné, v pôvodnom obale, ďalej nepoužitý a nepoškodený spoločne so všetkými súčiastkami, príslušenstvom a dokumentáciou a s prípadnými darčekmi, ktoré spotrebiteľ obdržal spolu s tovarom. Vrátenie tovaru zaisťuje spotrebiteľ jeho odoslaním na kontaktnú adresu v súlade s postupom opísaným v sekcii vrátenie tovaru alebo jeho odovzdaním na prevádzke Predávajúceho.

 5. Ak bude umožnené Kupujúcemu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote šesťdesiatich dní, potom Kupujúci berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 6. Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

 7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy pri: 

 1. poskytovaní služieb, ktoré Predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

 2. dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislo na vôli Predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;

 3. dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;

 4. dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom;

 5. oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to ale neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov;

 6. dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (najmä manikúra a manikúrne nástroje);

 7. dodávke novín, periodík alebo časopisov;

VI. Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.kulina.cz 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

VII. Ceny

 1. Informácie o tovare a cene uvedené Predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru (pozri odsek II.)

 2. Spoločne s kúpnou cenou za tovar je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 3. Zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 4. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v internetovom obchode a sú zobrazené ako Skladom a nevypršala lehota časovo obmedzenej zľavy. ak bol produkt po časovo obmedzený úsek zlacnený.

VIII. Platobné podmienky

 1. Kulina akceptuje tieto platobné metódy. Konkrétne podmienky použitia platobnej metódy sú opísané v na odkaze platobných metód

 2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu iba vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

 4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 5. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

 6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. IV.c)), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. 

 7. Platba „Klarna" je poskytovaná spoločnosťou Klarna Bank AB (publ). Corp. ID No. 556737-0431, so sídlom na adrese Sveavägen 46, 111 34 Stockholm na základe Klarna faktúry postúpením pohľadávky na úhradu platby s predĺženou splatnosťou spoločnosti Klarna Bank AB, a to za podmienok uvedených vo „Všeobecných obchodných podmienkach pre zákazníkov služby „Klarna“. V prípade, že Kupujúci využije službu „Klarna“ sprostredkovanú Predávajúcim a poskytovanú zo strany Klarna Bank AB, je Kupujúci povinný uhradiť platbu (t.j. celkovú kúpnu cenu a náklady na dopravu tovaru) do 30 dní odo dňa doručenia tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde vyplnením objednávky zo strany Kupujúceho, akceptáciou objednávky zo strany Predávajúceho (písomným potvrdením elektronickou poštou) a úhradou objednaného tovaru Kupujúcim alebo využitím služby „Klarna“. Kupujúci súhlasí s tým, že vybraním služby Klarna v nákupnom košíku Obchodníka a po následnom schválení platby Klarna, akceptuje „Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov služby „Klarna“.

 8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu najneskôr po doručení tovaru naKupujúcemu a odošle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho

 9. Faktúra – daňový doklad, bude uložená v elektronickom archíve.

Dodacie podmienky

 1. Kulina poskytuje tieto možnosti dopravy. Konkrétne podmienky jednotlivých dopravcov sú opísané v na odkaze možností dopravy. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky

 2. Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme Kupujúci tovar pri dodaní, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť

 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia

 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zlyhania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúcej tovar bol neporušený

 5. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné neodkladne oznámiť e-mailom na adresu info@kulina.cz, spísať s dopravcom protokol o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo Predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje spotrebiteľa práva vec reklamovať, dáva ale Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

X. Zodpovednosť z chybného plnenia a záruka za akosť

Zodpovednosť z chybného plnenia Predávajúceho a záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho(pozri nižšie) a platnými právnymi predpismi. 

XI. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohadujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 2. Ak je niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 3. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 4. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky

 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 10. 2022 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok je platný od 1. 10. 2022 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii ako dokument na www.kulina.com a je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Chefshop, a.s.

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok opisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom a Predávajúcim, ktorým je Chefshop, a.s. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od Predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih prevzatia tovaru od dopravcu, na výdajnom mieste jedného z dopravcov.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo predajka – ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo ...)

II. Práva a povinnosti z chybného plnenia

Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby.

Akosť pri prevzatí – Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar nemá pri prevzatí chyby. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba taká dohody, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v príslušnom množstve
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť.

Vyššie uvedené oprávnenie Kupujúceho sa nepoužije:

 • pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá;
 • na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;
 • pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú mal tovar pri prevzatí spotrebiteľom; alebo
 • ak to vyplýva z povahy tovaru.

Ak má tovar chybu a ak je táto chyba odstrániteľná, môže sa Kupujúci domáhať buď opravy, alebo doplnenia toho, čo chýba, alebo primeranej zľavy z kúpnej ceny. Ak nie je možné chybu odstrániť a ak nie je možné tovar z dôvodu tejto chyby správne používať, môže Kupujúci buď od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo sa domáhať primeranej zľavy z kúpnej ceny.

Tovar je chybný, ak nie je Predávajúcim odovzdaný Kupujúcemu v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení. Ak nie sú akosť a vyhotovenie dohodnuté, plní Predávajúci v akosti a vyhotovení vhodných na účel zrejmý z kúpnej zmluvy.

Ak nemá tovar vlastnosti, ako je uvedené vyššie (najmä tovar nemá vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak a chýba také dohoda, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, tovar sa nehodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa; tovar nezodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, tovar nie je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov) môže spotrebiteľ požiadať aj o dodanie novej veci bez chýb, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ak sa chyba týka len súčastí tovaru, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to ale vzhľadom na povahu veci neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby.

Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec správne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má právo spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi Kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez chýb, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné problémy.

Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím tovar vedel, že tovar má chybu, alebo ak Kupujúci chybu sám spôsobil. Ak má tovar chybu, z ktorej je Predávajúci zaviazaný a ak jedná sa o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar použitý, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

Práva z chyby sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého vec bola kúpená. Ak je ale uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližším, uplatní Kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. Osoba takto určená na opravu vykoná opravu v lehote dohodnutej medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpi veci.

III. Podstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má spotrebiteľ právo:

 • na odstránenie chyby dodaním nového tovaru bez chyby alebo chýbajúceho tovaru,
 • na odstránenie chyby opravou tovaru,
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru,
 • odstúpiť od zmluvy.

Nepodstatné porušenie zmluvy – Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ Kupujúci neuplatní právo v prípade nepodstatného porušenia zmluvy na zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy neodstúpi, môže Predávajúci dodať, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru, alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie Kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

Ak neodstráni Predávajúci chybu tovaru načas alebo chybu tovaru odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho. Pri dodaní nového tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, vráti Kupujúci Predávajúcemu na jeho náklady tovar pôvodne dodaný.

Záruka za akosť – Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivé súčasti tovaru.

V prípade, že Predávajúci poskytuje na tovar záruku za akosť, je dĺžka záručnej doby vyznačená pri predmetnom produkte na internetových stránkach www.kulina.cz.

Záručná doba plynie od odovzdania tovaru spotrebiteľovi; ak bol tovar podľa zmluvy odoslaný, plynie od doručenia tovaru na miesto určenia. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky niekto iný než Predávajúci, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, ak Predávajúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak chybu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na tovar na spotrebiteľa vonkajšia udalosť. To neplatí, ak chybu spôsobil Predávajúci.

IV. Podmienky na uplatnenie práv z chybného plnenia a práv zo záruky za akosť (spoločne ako „reklamácie“)

 1. Kupujúcemu je odporučené, aby bezprostredne pri dodaní zásielky prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie opísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné neodkladne oznámiť e-mailom na adresu: info@kulina.cz, spísať s dopravcom protokol o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje spotrebiteľa práva vec reklamovať, dáva ale Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

III. Miestom pre uplatnenie reklamácie je Chefshop, a.s., skladový areál Volta Real, Strojírenská 259/16, 155 21 Zličín. Odporúčame Kupujúcemu chybný tovar na reklamáciu vždy zaslať prepravnou službou na adresu Predávajúceho alebo ho osobne doručiť. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečené, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný opis chyby a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Postup na doručenie reklamovaného tovaru nájdete tu.

 1. Kupujúce doloží svoje nároky z titulu zodpovednosti za chyby či nároky z titulu záruky za akosť predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, taktiež doloží doklad o reklamácii. Na nadobúdacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).
 2. Zodpovednosť za chyby a záruka za akosť sa nevzťahujú na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného príslušenstva, nesprávnych nástrojov, použitím nesprávnych pracovných postupov a pod. Predávajúci neručí za prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa zodpovednosť za chyby a záruka za akosť nevzťahujú na chyby vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s používateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti pri elektrických spotrebičoch.

Ďalej sa zodpovednosť za chyby a záruka za akosť nevzťahujú na poškodenia vzniknuté (spoločne s obmedzením uvedeným v článku II Reklamačného poriadku):

 1. a) mechanickým poškodením tovaru,
 2. b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
 3. c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 4. d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. e) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 6. f) vykonaním nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 7. g) tovar, ktorý bolo upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy
 8. Tovar odovzdaný na reklamáciu bude testované len na chybu uvedenú Kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s opisom chyby). Na uvedenie chyby odporúčame využiť formulár na vrátenie priložený v papierovej podobe ku každej objednávke alebo online reklamačný formulár. 

V. Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade podstatného či nepodstatného porušenia zmluvy zo strany Predávajúceho, môže Kupujúci u Predávajúceho uplatniť svoje práva z titulu zodpovednosti za chyby či z titulu poskytnutej záruky za akosť, a to v súlade s ustanovením článku II Reklamačného poriadku.

Reklamáciu vrátane odstránenia chyby Predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku Kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČ a teda jeho vzťah s Predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Predávajúci vydá Kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ taktiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

 1. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nové, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.
 2. Po vybavení reklamácie Predávajúci upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.

III. V prípade nevyzdvihnutia/neprevzatia od dopravcu reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť úprava vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiace od vyrozumenia o jej vykonaní (t.j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je Predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

Príloha: Formulár na vrátenie – formulár na odstúpenie od zmluvy

Alternatívne využite online verziu  .

Ochrana osobných údajov

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje Kupujúceho, ktoré Predávajúci spracováva, spracováva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („GDPR“), zákonom č. 101/2000 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 127/2005 Z.z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 480/2004 Z.z., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú k dispozícii vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti KULINA Group, a.s., ktoré je k dispozícii tu:

Ochrana osobných údajov a GDPR

Možno ste o GDPR už počuli. Jedná sa o nariadenie Európskej únie, ktoré má ešte zlepšiť ochranu osobných údajov Vás, Kupujúcich. U nás sa toho toľko nemení, keďže sme vaše osobný údaje spravovali svedomito už pred týmto nariadením. Jedným z nových bodov nariadenia je aj vytvorenie stránky, na ktorej vás budeme informovať o tom aké osobné údaje o našich zákazníkoch zbierame a tiež o tom, na aký účel ich potrebujeme a využívame. A práve na tejto stránke sa teraz nachádzate.

Aké údaje sú potrebné?

Informácie, ktoré o našich zákazníkoch zbierame by sa dali rozdeliť do dvoch skupín. Informácie, ktoré sú potrebné na doručenie objednávky k zákazníkovi a informácie využívané na marketingové účely. V žiadnom prípade nezhromažďujeme informácie týkajúce sa rasy, presvedčenia, politických názorov či napríklad zdravotného stavu našich zákazníkov. 

Ako sú chránené?

Všetky citlivé osobné údaje starostlivo chránime a odovzdávame ich len subjektom, s ktorými máme spísanú spracovateľskú zmluvu, a to vždy len informácie, ktoré sú nutne potrebné (Dopravca potrebuje poznať vašu adresu a telefón, ale už nie históriu vašich objednávok alebo napríklad počet reklamácií). Tým myslíme napríklad dopravcov, ktorí vaše údaje potrebujú na doručenie objednávky, porovnávač tovarov, ak cezeň nakupujete alebo napríklad službe na posielanie Newsletterov. Tí všetci sa v spracovateľskej zmluve zaväzujú k tomu, že budú chrániť vaše osobné údaje rovnako ako my.

Spracovanie osobných údajov na www.kulina.cz vykonáva Chefshop, Spracovateľ je riadne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Aké osobné údaje a na aké účely spracovávame?

Meno a priezvisko

Na doručovanie zásielok, na identifikáciu Vás ako zákazníka

archivujeme po dobu 10 rokov

Fakturačná adresa

Na vystavovanie faktúr a naše účtovníctvo

archivujeme po dobu 10 rokov

Doručovacia adresa

Na doručovanie zásielok

archivujeme po dobu 10 rokov

E-mailová adresa

Na komunikáciu s Vámi, na zasielanie informácií ohľadom Vašej objednávky a marketingových oznámení, na identifikáciu Vás ako zákazníka

archivujeme po dobu 10 rokov

Telefónne číslo

Na komunikáciu s Vami, Na jednoduchšie doručovanie zo strany dopravcov

archivujeme po dobu 10 rokov

IČ / IČ DPH

Na vystavovanie faktúr a naše účtovníctvo

archivujeme po dobu 10 rokov

IP adresa

Na marketingové účely a skvalitnenie Vášho nákupného zážitku

archivujeme po dobu 5 rokov

Fotografie

Fotografie z našich akcií využívame na našich Facebookových profiloch a v našej marketingovej komunikácii

 

Videá

Videá z našich akcií využívame na našich Facebookových profiloch a v našej marketingovej komunikácii

 

Cookies

Pre správne fungovanie internetových stránok je potrebný celý rad tzv. cookies. Súhlas s ich spracovaním vyžaduje väčšina stránok, inak by nemohli fungovať. Zoznam cookies zbieraných naším webom nájdete v cookies pop-up okne pri otvorení stránok kulina.cz

 

Účel a spôsob spracovania osobných údajov

Ako už bolo čiastočne opísané vyššie, vaše osobné údaje spracovávame z niekoľkých dôvodov. Nižšie sa vám tieto dôvody pokúsime priblížiť.

Nákup a predaj na Kulina.cz

Aby sme mohli úspešne vybaviť vašu objednávku, potrebujeme niektoré vaše údaje na komunikáciu s vami, na doručenie zásielky a tiež na vystavenie kúpnej zmluvy. Tieto údaje teda spracovávame za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Tieto údaje získavame z objednávkového formulára (prípadne z nášho systému, ak ste naším už registrovaným používateľom) a archivujeme ich po dobu desiatich rokov v súlade s daňovým zákonom.

Niektoré z týchto údajov je nutné odovzdať našim partnerom, ako sú napríklad dopravcovia (adresa, telefón, e-mail).

E-mailová a telefonická podpora

V prípade, že nás kontaktujete pomocou e-mailu, telefónu alebo kontaktného formulára, môžete byť požiadaný/á o doplňujúce osobné údaje na overenie oprávnenosti vašej požiadavky (otázka na objednávku, pomoc s platbou a podobne). Tieto informácie potrebujeme aby sme dokázali spárovať vašu požiadavku s objednávkami v našom systéme. Vaše číslo alebo e-mail a doplnkové dáta archivujeme pre prípadné budúce reklamácie či spory v rámci nášho oprávneného záujmu.

Marketingová komunikácia

Vašu e–mailovú adresu môžeme taktiež využiť na zasielanie informácií o produktoch, novinkách, zľavách a udalostiach na našom e-shope. Robíme tak pre to, aby sme vám poskytli čo najviac príležitostí nakúpiť tovar, ktorý vám urobí radosť. Ak si neželáte dostávať túto komunikáciu, môžete sa kedykoľvek odhlásiť v päte akéhokoľvek e-mailu. Môže sa stať, že v prípade novej objednávky na Kulina.cz sa váš e-mail znova dostane do databázy a marketingová komunikácia vám znova začne chodiť. V tomto prípade prosíme o pochopenie. Jedná sa o softwarový problém a snažíme sa zaistiť nápravu, o nedostatku nám dajte prosím vedieť na info@kulina.cz.

Cookies

Pri používaní našich internetových stránok môže dochádzať ku spracovaniu vašich osobných údajov prostredníctvom cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies nájdete v cookies pop-up okne pri otvorení stránok kulina.com

Ako môžete zmeniť či vymazať vaše údaje?

Vaše osobné údaje v rámci Kulina.cz môžete, ak ste registrovaný používateľ, sami upraviť po prihlásení priamo na Kulina.com, a to v sekcii Osobné údaje. Po prihlásení taktiež uvidíte históriu vašich nákupov a príslušné doklady na stiahnutie.

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom, ktoré ako správca osobných údajov spracovávame, právo na ich opravu alebo vymazanie. Môžete taktiež kedykoľvek vziať späť súhlas so spracovaním niektorých osobných údajov (napr. údajov na marketingové účely), ktorý ste nám poskytli.

Kedykoľvek nás môžete požiadať o zrušenie vášho účtu, vymazanie z databázy mailových kontaktov alebo o kompletné vymazanie všetkých vašich osobných údajov.

Naši partnerskí spracovatelia osobných údajov

Na to, aby sme mohli správne vybavovať vaše objednávky, komunikovať s vami a vôbec ako e-shop fungovať potrebujeme spolupracovať s našimi partnermi. Vyberáme si ale len spoľahlivých partnerov, ktorí dodržiavajú rovnaké alebo ešte prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločne teda robíme všetko pre to, aby vaše údaje zostali v bezpečí.

Zoznam našich partnerských spracovateľov

  • GoPay – poskytovateľ platobnej brány pre platby online
  • Stripe – poskytovateľ platobnej brány pre platby online
  • PayPal – poskytovateľ online peňaženky pre platby online
  • Klarna – poskytovateľ platobnej brány pre platby online
  • Uloženka – agregátor zvozov zásielok pre jednotlivých dopravcov
  • Zásielkovňa – agregátor zvozov zásielok pre jednotlivých dopravcov
  • PPL – kuriérny dopravca pre rozvoz zásielok
  • DPD – kuriérny dopravca pre rozvoz zásielok 
  • Pošta bez hraníc – agregátor zvozov zásielok pre jednotlivých dopravcov
  • GLS – kuriérny dopravca pre rozvoz zásielok 
  • DHL – kuriérny dopravca pre rozvoz zásielok 
  • DODO – kuriérny dopravca pre rozvoz zásielok 
  • Pikito – poskytovateľ zdieľaného výdajného miesta pre zásielky
  • Gebrüder Weiss – kuriérny dopravca pre rozvoz nadrozmerných zásielok 
  • Heuréka – porovnávací portál, poskytujúci Kupujúcim lepší prehľad o cenách medzi jednotlivými e-shopmi
  • Arukereso –porovnávací portál, poskytujúci Kupujúcim lepší prehľad o cenách medzi jednotlivými e-shopmi
  • Ceneo – porovnávací portál, poskytujúci Kupujúcim lepší prehľad o cenách medzi jednotlivými e-shopmi
  • Opineo – recenzný portál
  • Skapjec – porovnávací portál, poskytujúci Kupujúcim lepší prehľad o cenách medzi jednotlivými e-shopmi
  • Parazuvaj –porovnávací portál, poskytujúci Kupujúcim lepší prehľad o cenách medzi jednotlivými e-shopmi
  • Compari– porovnávací portál, poskytujúci Kupujúcim lepší prehľad o cenách medzi jednotlivými e-shopmi
  • Idealo – porovnávací portál, poskytujúci Kupujúcim lepší prehľad o cenách medzi jednotlivými e-shopmi
  • Smartsupp – poskytovateľ nástroja na on-page komunikáciu so zákazníkmi formou chatu v pravom dolnom rohu stránky
  • Dognet – marketingová sieť 
  • Google – anonymné štatistiky prístupov v Google Analytics a marketingové aktivity v rámci Google marketingovej siete
  • Zoznam –  marketingové aktivity v rámci Zoznam marketingovej siete
  • Facebook –  marketingové aktivity v rámci Facebook marketingovej siete
  • Ecomail – poskytovateľ nástroja na mailovú marketingovú komunikáciu
  • Smartlook – poskytovateľ nástroja na analýzu kvality webu a pohybu návštevníkov
  • Stamped – poskytovateľ nástroja na mailovú komunikáciu a spracovanie zákazníckych recenzií 
  • Shoptet – poskytovateľ platformy internetového obchodu
  • Retino – poskytovateľ aplikácie na plynulé spracovanie refundácií a reklamácií 
  • Recombee – poskytovateľ aplikácie na odporúčanie tovaru 
  • AXIMA SMS – portál na odosielanie sms správ
  • Daktela – aplikácia na spracovanie zákazníckych otázok – starostlivosť o zákazníka
  • Criteo –  marketingové aktivity v rámci Criteo marketingovej siete

Podmienky akcie Black Friday & Cyber Monday

Zľava platí do konca akcie alebo do vypredania zásob, podľa toho, čo nastane skôr.

Na niektoré výrobky sa akcia nemusí vzťahovať. Zľava sa nevzťahuje (neznižuje náklady) na prípadné poplatky za dopravu výrobkov zakúpených v akcii v internetovom obchode, účastník akcie je povinný ich uhradiť v plnej výške.

Zľavu v akcii nie je možné kombinovať s inými zľavami, reklamnými kampaňami alebo špeciálnymi ponukami s výnimkou darčekových poukazov.

Zľavu nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iný typ platby. Zľava je neprenosná.

V prípade vrátenia tovaru zakúpeného v akcii, na ktorého dodanie bola využitá zľava a/alebo doprava zdarma, nemá účastník akcie nárok na žiadnu kompenzáciu s výnimkou vrátenia skutočne zaplatenej ceny tovaru.

Poskytnutie zľavy, resp. tovaru v akcii za zvýhodnenú cenu, je podmienené riadnym vyplnením objednávky, nie len vložením tovaru do košíka, a riadnym zaplatením kompletnej objednávky.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky akcie a prípadne akciu zrušiť.